วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

แผนการเรียนรู้คณิตศาสตร์

แผนการเรียนรู้วิชา คณิตศาสตร์ ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียน…………….…………………..อำเภอ……………………..จังหวัด……………..
สอนวันที่……….เดือน…………………………..พ.ศ……………ปีการศึกษา…………..

หน่วยที่ 1 ชื่อหน่วยการเรียนรู้ การนับจำนวนที่มากกว่า 100,00 ระยะเวลาในการสอน 7 ชั่วโมง
แผนการสอนที่ 1 ระยะเวลาในการสอน 2 ชั่วโมง
เรื่อง การบอกจำนวน การอ่าน และการเขียนตัวหนังสือ ตัวเลขฮินดู อารบิก
ตัวเลขไทย แทนจำนวน
มาตรฐาน ค.1.1.2. อ่าน เขียนตัวหนังสือ และตัวเลขแสดงจำนวน นับ เศษส่วน ทศนิยม ร้อยละ ได้
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อ่านตัวเลขไทย ตัวเลขฮินดูอารบิก และตัวหนังสือแทนจำนวนนับที่มากกว่า 100,000 ได้
2. เขียนตัวเลขไทย ตัวเลขฮินดูอารบิก และตัวหนังสือแทนจำนวนนับที่มากกว่า 100,000 ได้เมื่อกำหนด
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
1.ทักษะในการนับจำนวน
เนื้อหาสาระ
จำนวนนับที่มากกว่า 100,000
การบอกจำนวนการอ่าน การเขียนตัวหนังสือ ตัวเลขฮินดู อารบิก ตัวเลขไทย แทนจำนวน
กิจกรรมการเรียนรู้
กิจกรรมสำหรับครู
กิจกรรมสำหรับนักเรียน
1.เตรียมทดสอบก่อนเรียน
2. ครูแนะนำให้นักเรียนรู้จักหลักล้าน ซึ่งจะอยู่ถัดไปทางซ้ายมือจากหลักแสน ซึ่งมีค่าเป็นสิบเท่าของหลักแสน และหลักสิบล้าน ร้อยล้าน ซึ่งอยู่ถัดไปทางซ้ายมือของหลักล้าน พร้อมยกตัวอย่างจำนวนต่างๆ

1. ทดสอบก่อนเรียน
2. ให้นักเรียนร่วมกันทบทวน โดยหยิบบัตรตัวเลขไทยและตัวเลขอารบิกที่มีค่าไม่เกิน 100,000 ครั้งละ 1 บัตร แล้วร่วมกันบอกค่าของจำนวน อ่านค่าของตัวเลขในแต่ละหลักทีละบัตร หลายๆ จำนวน และแสดงค่าของตัวเลขโดยใช้ลูกคิด ตารางร้อย ตารางสิบ ตารางหน่วย
3 ให้นักเรียนเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย แทนจำนวนที่อ่านจากบัตรจำนวนพร้อมเขียนเป็นตัวหนังสือ บนกระดานเพื่อฝึกทักษะแก่นักเรียนโดยสุ่มเรียกนักเรียนคนแรก และให้นักเรียนเป็นผู้เรียกเพื่อนคนต่อๆ ไป จนครบ
4 ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดแล้วร่วมกันตรวจคำตอบ พร้อมแสดงความคิดเห็นในคำตอบแต่ละข้อ
5 ทำใบงาน/หรือแบบฝึก
6. ให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน


แหล่งการเรียนรู้และสื่อการเรียน
1. บัตรจำนวน ตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย
2. ตารางร้อย ตารางสิบ ตารางหน่วย
3. ลูกคิดหลักเลข ( ลูกคิด 7 หลัก )
4.ใบงานหรือแบบฝึก
5. แบบฝึกหัด
การวัดผลประเมินผล
1. สังเกตการอ่านตัวเลข
2. ตรวจการเขียนตัวเลขไทยและอารบิก

ข้อเสนอแนะของหัวหน้าสถานศึกษา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
( ตรวจ / นิเทศ / เสนอแนะ / รับรอง )
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ……………………………………..……..
(………………………………………….)
ตำแหน่ง…………………………………………..
วันที่ ……. เดือน………………..พ.ศ…………
บันทึกผลหลังการสอน /ผลการสอน
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ……………………………………..……..
(………………………………………….)
ตำแหน่ง…………………………………………..
วันที่ ……. เดือน………………..พ.ศ…………


แผนการเรียนรู้วิชา คณิตศาสตร์ ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียน…………….…………………..อำเภอ……………………..จังหวัด……………..
สอนวันที่……….เดือน…………………………..พ.ศ……………ปีการศึกษา…………..

หน่วยที่ 1 ชื่อหน่วยการเรียนรู้ การนับจำนวนที่มากกว่า 100,00 ระยะเวลาในการสอน 7 ชั่วโมง
แผนการสอนที่ 2 ระยะเวลาในการสอน 1 ชั่วโมง
เรื่อง การเขียนในรูปกระจายและค่าของตัวเลขในแต่ละหลัก
มาตรฐาน ค.1.1 เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจำนวนและการใช้จำนวนในชีวิตจริง
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. เขียนจำนวนที่มากกว่า 100,000 ในรูปกระจายได้
2. บอกค่าของตัวเลขในแต่ละหลักของจำนวนมากกว่า 100,000 ได้
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
1.นักเรียนมีทักษะในการคิดวิเคราะห์
เนื้อหาสาระการเรียนรู้
การเขียนในรูปกระจายหลักและค่าประจำหลัก ค่าของตัวเลขในแต่ละหลัก
กระบวนการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมสำหรับครู
กิจกรรมสำหรับนักเรียน
1.เตรียมทดสอบก่อนเรียน
2. ครูทบทวนเรื่องค่าประจำหลัก และร่วมกับนักเรียนอภิปรายเกี่ยวกับค่าของตัวเลข ว่า ถ้าเราทราบว่าตัวเลขอยู่หลักใด เราจะสามารถบอกค่าของตัวเลขนั้นได้ โดยนำตัวเลขไปคูณค่าประจำหลัก
เช่น 3,598,604
5 อยู่ในหลัก แสน มีค่า 5 x 100,000 = 400,000


1. ทดสอบก่อนเรียน
2. นักเรียนช่วยกันยกตัวอย่างจำนวนต่าง ๆ แล้วนำมาเขียนในรูปกระจายโดยเขียนในรูปเชิงบวกของค่าตัวเลขในแต่ละหลัก
3.ทำแผนภูมิชื่อหลักของตัวเลข และนำตัวเลขไปเติมลงในตารางให้ตรงกับหลัก และช่วยกันบอกค่าของตัวเลขนั้นในใบงาน /แบบฝึก
4. นักเรียนทำแบบฝึกหัด แล้วร่วมกันตรวจคำตอบ พร้อมแสดงความคิดเห็นในคำตอบแต่ละข้อ
5. ให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน
แหล่งการเรียนรู้และสื่อ
- แผนภูมิชื่อหลัก
- ใบงาน/แบบฝึก
การวัดผลประเมินผล
1.แบบทดสอบก่อนเรียน /หลังเรียน
2.การปฏิบัติตามใบงาน
3.แบบประเมินพฤติกรรม
ข้อเสนอแนะของหัวหน้าสถานศึกษา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
( ตรวจ / นิเทศ / เสนอแนะ / รับรอง )
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ……………………………………..……..
(………………………………………….)
ตำแหน่ง…………………………………………..
วันที่ ……. เดือน………………..พ.ศ…………
บันทึกผลหลังการสอน /ผลการสอน
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ……………………………………..……..
(………………………………………….)
ตำแหน่ง…………………………………………..
วันที่ ……. เดือน………………..พ.ศ…………


แผนการเรียนรู้วิชา คณิตศาสตร์ ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียน…………….…………………..อำเภอ……………………..จังหวัด……………..
สอนวันที่……….เดือน…………………………..พ.ศ……………ปีการศึกษา…………..

หน่วยที่ 1 ชื่อหน่วยการเรียนรู้ การนับจำนวนที่มากกว่า 100,00 ระยะเวลาในการสอน 7 ชั่วโมง
แผนการสอนที่ 3 ระยะเวลาในการสอน 1 ชั่วโมง
เรื่อง การเปรียบเทียบจำนวน
มาตรฐาน ค.1.2 เข้าใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการของจำนวนและความสัมพันธ์ ระหว่างการดำเนินการต่าง ๆ และสามารถใช้การดำเนินการในการแก้ปัญหาได้
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. เปรียบเทียบจำนวนและใช้ เครื่องหมายแสดงการเปรียบเทียบได้
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
1.นักเรียนมีทักษะในการคิดวิเคราะห์
เนื้อหาสาระ
การเปรียบเทียบจำนวนและการใช้เครื่องหมายแสดงการเปรียบเทียบ
การเปรียบเทียบจำนวนและการใช้เครื่องหมาย = ,¹, >,<,
กิจกรรมการเรียนรู้
กิจกรรมสำหรับครู
กิจกรรมสำหรับนักเรียน
1.เตรียมทดสอบก่อนเรียน
2.ครูจัดกิจกรรม การเรียนรู้ โดยนำธนบัตรจำนวนที่เตรียมไว้มาเปรียบเทียบกันทีละคู่ ดังนี้
ถ้าจำนวนทั้งสองมีหลักไม่เท่ากัน เช่น
536,420 4,158,430

1. ทดสอบก่อนเรียน
2.นักเรียนช่วยกันเปรียบเทียบจำนวนที่มากกว่า 100,000 โดยนำธนบัตรจำนวนที่เตรียมไว้มาเปรียบเทียบกันทีละคู่ ดังนี้
ถ้าจำนวนทั้งสองมีหลักไม่เท่ากัน เช่น
536,420 4,158,430
3.นักเรียนร่วมกันคิดและอภิปรายจนได้ข้อสรุปว่า
“ จำนวนที่มีหลักมากกว่า จะมีค่ามากกว่า ”
และถ้าจำนวนทั้งสองมีหลักเท่ากัน เช่น
7,463,758 4,630,769
4.ให้นักเรียนดำเนินการตามเช่นเดิม เพื่อร่วมกันคิดและอภิปรายจนได้สรุปว่าให้เปรียบเทียบโดยดูตัวเลขที่อยู่ซ้ายมือสุดก่อน ว่าตัวเลขใดมีค่ามากกว่า แต่ถ้าเท่ากัน ก็ให้พิจารณาในหลักถัดไปทางขวามือของจำนวนทีละหลัก
5.นักเรียนทำแบบฝึกหัด แล้วร่วมกันตรวจคำตอบ พร้อมแสดงความคิดเห็นในคำตอบแต่ละข้อ
6. ให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน


แหล่งการเรียนรู้และสื่อการเรียน
1.ธนบัตร
2.ใบงาน/แบบฝึก
การวัดผลประเมิน
1.แบบทดสอบ…………………………..
2.ปฏิบัติงานตามใบงาน/ แบบฝึก
3.สังเกตการใช้เครื่องหมายเปรียบเทียบจำนวนจากการตรวจใบงาน


ข้อเสนอแนะของหัวหน้าสถานศึกษา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
( ตรวจ / นิเทศ / เสนอแนะ / รับรอง )
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ……………………………………..……..
(………………………………………….)
ตำแหน่ง…………………………………………..
วันที่ ……. เดือน………………..พ.ศ…………
บันทึกผลหลังการสอน /ผลการสอน
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ……………………………………..……..
(………………………………………….)
ตำแหน่ง…………………………………………..
วันที่ ……. เดือน………………..พ.ศ…………


แผนการเรียนรู้วิชา คณิตศาสตร์ ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียน…………….…………………..อำเภอ……………………..จังหวัด……………..
สอนวันที่……….เดือน…………………………..พ.ศ……………ปีการศึกษา…………..

หน่วยที่ 1 ชื่อหน่วยการเรียนรู้ การนับจำนวนที่มากกว่า 100,00 ระยะเวลาในการสอน 7 ชั่วโมง
แผนการสอนที่ 4 ระยะเวลาในการสอน 1 ชั่วโมง
เรื่อง การเรียงลำดับจำนวน
มาตรฐาน ค.1.2 เข้าใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการของจำนวนและความสัมพันธ์ ระหว่างการดำเนินการต่าง ๆ และสามารถใช้การดำเนินการในการแก้ปัญหาได้
จุดประสงค์การเรียนรู้
1.เมื่อกำหนดจำนวนนับมากกว่า 100,000ให้สามถึงห้า จำนวน สามารถเรียงลำดับ จำนวนได้
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
1.นักเรียนมีทักษะในการคิดวิเคราะห์
เนื้อหาสาระ
การเรียงลำดับจำนวน
- การนับเพิ่มที่ละ 1 และที่ละ 2 การนับลดที่ละ 1
กิจกรรมการเรียนรู้

กิจกรรมสำหรับครู
กิจกรรมสำหรับนักเรียน
1.เตรียมทดสอบก่อนเรียน


1. ทดสอบก่อนเรียน
2. ตัวแทนนักเรียนนำบัตรจำนวนที่ครูเตรียมไว้ มาแจกให้เพื่อน ๆ ในห้องคนละ 1 ใบ
3. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3-5 คน ให้ออกไปยืนหน้าห้องทีละกลุ่ม โดยเริ่มจากจำนวนที่มีค่าน้อยไปหามาก และให้เพื่อน ๆ ในห้องช่วยกันตรวจดูว่าเรียงจำนวนถูกต้องหรือไม่ และสลับสับเปลี่ยนให้นักเรียนในห้องออกมาร่วมกิจกรรมจนครบทุกคน
4. นักเรียนช่วยกันอภิปรายจนได้ข้อสรุปว่า การเรียงลำดับจำนวนต้องเปรียบเทียบจำนวนทั้งหมด เพื่อหาจำนวนแรกและจำนวนที่จะเรียงถัดไปโดยพิจารณาจากสิ่งที่กำหนดให้ ว่าให้เริ่มเรียงจากจำนวนที่มีค่าน้อยหรือมาก
5. นักเรียนทำใบงานหรือแบบฝึกหัด และร่วมกันตรวจคำตอบพร้อมแสดงความคิดเห็นในคำตอบแต่ละข้อ
6. นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน

แหล่งการเรียนรู้และสื่อการเรียน
1.ใบงาน / แบบฝึก
2.บัตรจำนวน
การวัดผลประเมินผล
1.แบบทดสอบ
2.การปฏิบัติตามใบงาน/แบบฝึก
3.แบบสังเกตพฤติกรรม


ข้อเสนอแนะของหัวหน้าสถานศึกษา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
( ตรวจ / นิเทศ / เสนอแนะ / รับรอง )
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ……………………………………..……..
(………………………………………….)
ตำแหน่ง…………………………………………..
วันที่ ……. เดือน………………..พ.ศ…………
บันทึกผลหลังการสอน /ผลการสอน
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………ลงชื่อ……………………………………..……..
(………………………………………….)
ตำแหน่ง…………………………………………..
วันที่ ……. เดือน………………..พ.ศ…………

แผนการเรียนรู้วิชา คณิตศาสตร์ ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียน…………….…………………..อำเภอ……………………..จังหวัด……………..
สอนวันที่……….เดือน…………………………..พ.ศ……………ปีการศึกษา…………..

หน่วยที่ 1 ชื่อหน่วยการเรียนรู้ การนับจำนวนที่มากกว่า 100,00 ระยะเวลาในการสอน 7 ชั่วโมง
แผนการสอนที่ 5 ระยะเวลาในการสอน 2 ชั่วโมง
เรื่อง แบบรูปของจำนวนนับที่เพิ่มขึ้นและลดลงที่ละเท่าๆกัน
มาตรฐาน ค. 4.1.1 อธิบายแบบรูปและความสัมพันธ์และนำความรู้ไปใช้ได้
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. เมื่อกำหนดแบบรูปของจำนวนนับที่เพิ่มขึ้นทีละเท่า ๆ กันหรือลดลงทีละเท่า ๆ กันให้ สามารถหาจำนวนต่อไปที่อยู่ในแบบรูปที่กำหนดให้และบอกความสัมพันธ์ได้

คุณลักษณะที่พึงประสงค์
1.มีทักษะในการคิดวิเคราะห์
เนื้อหาสาระ
- การนับเพิ่ม และลดที่ละเท่าๆกัน
กิจกรรมการเรียนรู้
กิจกรรมสำหรับครู
กิจกรรมสำหรับนักเรียน
1.เตรียมการทดสอบก่อนเรียน
2.อธิบายการเพิ่ม ลด จำนวนเท่าๆกัน
1.ทำแบบทดสอบก่อนเรียน
2.นักเรียนช่วยกันยกตัวอย่าง จำนวนต่าง ๆ ที่เพิ่มขึ้นและลดลงทีละเท่า ๆ กัน เช่น
1 , 2 , 3 , …
5 , 10 , 15 , …
10 , 20 , 30 , …
7 , 6 , 5 , …
90 , 80 , 70 , …
99 , 98 , 97 , …
3.นักเรียนช่วยกันอภิปรายจนได้ข้อสรุปว่า
ถ้าเพิ่มขึ้น ก็ต้องหาว่า จำนวนใดมาบวกกับจำนวนที่กำหนดให้แล้วได้ผลลัพธ์ตามต้องการเพื่อจะได้จำนวนต่อ ๆ ไป
หรือถ้าลดลง ก็ต้องหาว่า จำนวนใดนำมาลบกับจำนวนที่กำหนดให้แล้วได้ผลลัพธ์ตามต้องการ เพื่อจะได้จำนวนต่อ ๆ ไป
4.นักเรียนทำใบงานแบบฝึกหัด แล้วร่วมกันตรวจคำตอบ พร้อมแสดงความคิกเห็นในคำตอบแต่ละข้อ
5.นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน


แหล่งการเรียนรู้ และ สื่อการเรียน
1.ใบงาน/แบบฝึก

การวัดผลประเมินผล
1.แบบทดสอบ
2.การปฏิบัติตามใบงาน/แบบฝึกหัด.
3.แบบสังเกตพฤติกรรมข้อเสนอแนะของหัวหน้าสถานศึกษา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
( ตรวจ / นิเทศ / เสนอแนะ / รับรอง )
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ……………………………………..……..
(………………………………………….)
ตำแหน่ง…………………………………………..
วันที่ ……. เดือน………………..พ.ศ…………
บันทึกผลหลังการสอน /ผลการสอน
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ……………………………………..……..
(………………………………………….)
ตำแหน่ง…………………………………………..
วันที่ ……. เดือน………………..พ.ศ…………